این صفحه را قبل استفاده از کامپوننتها ببینید :) در صورت عدم بارگذاری پیش‌نمایش با Vpn امتحان کنید.
 • زبانه ها
پیش فرض

از نمونه‌ی پیش‌فرض کامپوننت تب‌های زیر برای نمایش لیستی از دکمه‌ها استفاده کنید که کاربر می‌تواند با آن‌ها بین محتواهای مختلف جابه‌جا شود.

<!-- tabs container -->
<div class="space-y-5" x-data="{ activeTab: 'tabOne' }">
  <!-- tabs:list-container -->
  <div class="relative overflow-x-auto">
    <!-- tabs:list -->
    <ul
      class="inline-flex gap-2 bg-zinc-100 dark:bg-zinc-900 border border-zinc-200 dark:border-zinc-800 rounded-full p-1">
      <!-- tabs:list:item -->
      <li>
        <button type="button" class="flex items-center gap-x-2 relative rounded-full py-2 px-4"
          x-bind:class="activeTab === 'tabOne' ? 'text-black dark:text-white bg-white dark:bg-zinc-950' : 'text-zinc-400'"
          x-on:click="activeTab = 'tabOne'">
          <!-- active icon -->
          <span x-show="activeTab === 'tabOne'">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor" class="w-5 h-5">
              <path
                d="M2.695 14.763l-1.262 3.154a.5.5 0 00.65.65l3.155-1.262a4 4 0 001.343-.885L17.5 5.5a2.121 2.121 0 00-3-3L3.58 13.42a4 4 0 00-.885 1.343z" />
            </svg>
          </span><!-- end active icon -->

          <!-- inactive icon -->
          <span x-show="activeTab !== 'tabOne'">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="1.5"
              stroke="currentColor" class="w-5 h-5">
              <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
                d="M16.862 4.487l1.687-1.688a1.875 1.875 0 112.652 2.652L6.832 19.82a4.5 4.5 0 01-1.897 1.13l-2.685.8.8-2.685a4.5 4.5 0 011.13-1.897L16.863 4.487zm0 0L19.5 7.125" />
            </svg>
          </span><!-- end inactive icon -->

          <span class="font-semibold text-xs">معرفی</span>
        </button>
      </li><!-- end tabs:list:item -->

      <!-- tabs:list:item -->
      <li>
        <button type="button" class="flex items-center gap-x-2 relative rounded-full py-2 px-4"
          x-bind:class="activeTab === 'tabTwo' ? 'text-black dark:text-white bg-white dark:bg-zinc-950' : 'text-zinc-400'"
          x-on:click="activeTab = 'tabTwo'">
          <!-- active icon -->
          <span x-show="activeTab === 'tabTwo'">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor" class="w-5 h-5">
              <path fill-rule="evenodd"
                d="M6 4.75A.75.75 0 016.75 4h10.5a.75.75 0 010 1.5H6.75A.75.75 0 016 4.75zM6 10a.75.75 0 01.75-.75h10.5a.75.75 0 010 1.5H6.75A.75.75 0 016 10zm0 5.25a.75.75 0 01.75-.75h10.5a.75.75 0 010 1.5H6.75a.75.75 0 01-.75-.75zM1.99 4.75a1 1 0 011-1H3a1 1 0 011 1v.01a1 1 0 01-1 1h-.01a1 1 0 01-1-1v-.01zM1.99 15.25a1 1 0 011-1H3a1 1 0 011 1v.01a1 1 0 01-1 1h-.01a1 1 0 01-1-1v-.01zM1.99 10a1 1 0 011-1H3a1 1 0 011 1v.01a1 1 0 01-1 1h-.01a1 1 0 01-1-1V10z"
                clip-rule="evenodd" />
            </svg>
          </span><!-- end active icon -->

          <!-- inactive icon -->
          <span x-show="activeTab !== 'tabTwo'">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="1.5"
              stroke="currentColor" class="w-5 h-5">
              <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
                d="M8.25 6.75h12M8.25 12h12m-12 5.25h12M3.75 6.75h.007v.008H3.75V6.75zm.375 0a.375.375 0 11-.75 0 .375.375 0 01.75 0zM3.75 12h.007v.008H3.75V12zm.375 0a.375.375 0 11-.75 0 .375.375 0 01.75 0zm-.375 5.25h.007v.008H3.75v-.008zm.375 0a.375.375 0 11-.75 0 .375.375 0 01.75 0z" />
            </svg>
          </span><!-- end inactive icon -->

          <span class="font-semibold text-xs">مشخصات</span>
        </button>
      </li><!-- end tabs:list:item -->
    </ul><!-- end tabs:list -->
  </div><!-- end tabs:list-container -->

  <!-- tabs:contents -->
  <div>
    <!-- tabs:contents:tabOne -->
    <div x-show="activeTab === 'tabOne'">
      <div class="font-bold text-sm text-black dark:text-white mb-3">محتوای تب یک</div>
      <div class="font-medium text-xs text-zinc-400 space-y-3">
        <p>
          لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از
          طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که
          لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود
          ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده،
          شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای
          طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد،
          در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط
          سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی
          سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
        </p>
      </div>
    </div><!-- end tabs:contents:tabOne -->

    <!-- tabs:contents:tabTwo -->
    <div x-show="activeTab === 'tabTwo'">
      <div class="font-bold text-sm text-black dark:text-white mb-3">محتوای تب دو</div>
      <div class="font-medium text-xs text-zinc-400 space-y-3">
        <p>
          لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از
          طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که
          لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود
          ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده،
          شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای
          طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد،
          در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط
          سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی
          سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
        </p>
        <p>
          لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از
          طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که
          لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود
          ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده،
          شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای
          طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد،
          در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط
          سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی
          سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
        </p>
      </div>
    </div><!-- end tabs:contents:tabTwo -->
  </div><!-- end tabs:contents -->
</div><!-- end tabs container -->