این صفحه را قبل استفاده از کامپوننتها ببینید :) در صورت عدم بارگذاری پیش‌نمایش با Vpn امتحان کنید.
 • مودال
پیش فرض

برای نمایشِ پنجره‌های تعاملی و اعلان‌ها به کاربران وبسایت خود، از کامپوننت مودال استفاده کنید.

<!-- modal:wrapper -->
<div x-data="{modalIsOpen: false}">
  <button type="button"
    class="flex items-center justify-center h-10 bg-white dark:bg-zinc-950 border border-zinc-200 dark:border-zinc-800 rounded-lg text-black dark:text-white transition-all active:scale-95 px-5"
    x-on:click="modalIsOpen = true">
    <span class="font-semibold text-xs whitespace-nowrap">باز کردن مودال</span>
  </button>
  <!-- modal -->
  <div x-cloak x-show="modalIsOpen" x-transition.opacity.duration.200ms x-trap.inert.noscroll="modalIsOpen"
    x-on:keydown.esc.window="modalIsOpen = false" x-on:click.self="modalIsOpen = false"
    class="fixed inset-0 flex items-end sm:items-center justify-center bg-white/5 dark:bg-black/5 backdrop-blur-md p-4 lg:p-8 pb-8 z-30">
    <!-- modal:dialog -->
    <div x-show="modalIsOpen"
      x-transition:enter="transition ease-out duration-200 delay-100 motion-reduce:transition-opacity"
      x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-8" x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0"
      class="flex flex-col gap-4 max-w-lg rounded-xl bg-white dark:bg-black border border-zinc-200 dark:border-zinc-900 overflow-hidden">
      <!-- dialog:header -->
      <div class="flex items-center justify-between border-b border-zinc-200 dark:border-zinc-800 p-4">
        <h3 class="font-semibold text-sm tracking-wide text-black dark:text-white">
          شرایط استفاده از خدمات
        </h3>
        <button type="button" class="text-black dark:text-white transition-colors hover:!text-red-500"
          x-on:click="modalIsOpen = false">
          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true" stroke="currentColor"
            fill="none" stroke-width="1.4" class="w-5 h-5">
            <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M6 18L18 6M6 6l12 12" />
          </svg>
        </button>
      </div><!-- end dialog:header -->
      <!-- dialog:content -->
      <div class="px-4 py-8">
        <div class="space-y-5">
          <p class="font-semibold text-xs text-zinc-400">
            با تشکر از انتخاب خدمات ما. لطفاً مقررات و شرایط زیر را برای استفاده از
            خدمات ما با دقت مطالعه کنید:
          </p>

          <ul class="font-semibold text-xs text-cyan-500 space-y-2">
            <li>
              ۱. مشتریان باید به مواردی که در قرارداد خدمات تعیین شده است، پایبند
              باشند.
            </li>
            <li>
              ۲. مشتریان باید اطلاعات صحیح و کامل در زمان ثبت نام و درخواست خدمات
              را ارائه
              دهند.
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div><!-- end dialog:content -->
      <!-- dialog:footer -->
      <div
        class="flex flex-col-reverse sm:flex-row sm:items-center md:justify-end justify-between gap-2 border-t border-zinc-200 dark:border-zinc-800 p-4">
        <button type="button"
          class="flex items-center justify-center h-9 bg-white dark:bg-zinc-950 border border-zinc-200 dark:border-zinc-800 rounded-lg text-black dark:text-white transition-all active:scale-95 px-5"
          x-on:click="modalIsOpen = false">
          <span class="font-semibold text-xs whitespace-nowrap">بستن</span>
        </button>
        <button type="button"
          class="flex items-center justify-center h-9 bg-blue-500 border border-transparent rounded-lg text-white transition-all hover:bg-blue-600 active:scale-95 px-5"
          x-on:click="modalIsOpen = false">
          <span class="font-semibold text-xs whitespace-nowrap">پذیرش</span>
        </button>
      </div><!-- end dialog:footer -->
    </div><!-- end modal:dialog -->
  </div><!-- end modal -->
</div><!-- end modal:wrapper -->